Aktuálně

Naše knihovna vznikla přemístěním knihovní fondu z místní lidové knihovny Masečín. Po rekonstrukci prostor v multifunkčním centru, jsme se zaměřili na modernizaci celé knihovny včetně knih.
Knihovna byla slavnostně otevřena 25. 9. 2016. V současné době máme k dispozici cca 2500 knih.

Novinky v knihovně

Duben 2018 - Někdo cizí v domě, Před pikolou za pikolou, oběť bez tváře, Agonie smrti, O dívce Grace, Trilogie Milénium, Sestra smrt, Bez duše, Noc, Pátá dohoda, Tři metry vášně, Jak blbá tak široká, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Pro děti: Půlnoční gang, Malý miliardář, Lapuťák a kapitán Adorabl, První, Koruna, Manolito a Blbeček, Emily Vichrná a příšera z hlubin, Emily Vichrná a hrad v mlze, Smrtonoš, Ohnivá křídla - dračí věštba, Superkrávy v ohrožení, Harry Potter 1-7, Poppy Borůvková, narozená v pondělí, Stříbrné knihy snů 1-3, PAX 6-8, Noční můry

Červen 2018 – Hadrový panák (Cole, Daniel), V pasti lží (Paris B.A.), Do posledního dechu (Bryndza Robert), Svět bez stížností (Bowen, Will), Dva druhy pravdy (Michael Connelly), Hadrový panák 2: Loutkař (Cole, Daniel), Co jsi to za matku (Paula Daly), Konec léta (Anders De la Motte), Srdcerváč (Geir Tangen), Manželka mezi námi (Hendricks Greer, Sarah Pekkanen), Nepouštěj se mé ruky (Michel Bussi), V cizí kůži (Allen Eskens), Ledové sestry (Tremayne, S. K.), Dívky z trajektu (Theilsová Lone), Trajekt (Mats Strandberg), Hastrman (Miloš Urban), Muž a žena (Michal Viewegh), Divné počasí (Joe Hill), Dovolená s moderním fotrem (Dominik Landsman), Sen letící želvy(Nora Eckhardtová), Eleanor se má vážně skvěle (Honeyman Gail)
novinky pro děti: Senzační sbírka zvířat doktora Proktora, Zachrání doktor Proktor Vánoce? Doktor Proktor a vana času, Doktor Proktor a prdicí prášek, Doktor Proktor a konec světa, možná (Jo Nesbø), Časodějové – Číselné jméno, Časodějové – Hodinová věž, Časodějové – Klíč k času, Časodějové – Srdce času (Natalja Ščerba), Elita, Selekce, Siréna (Kiera Cass), Podzim, na který nezapomenu (Robin Constantinová)

Každý den s knihou

Nadace ČEZ podpořila náš projekt na obnovení knihovního fondu a zapojila nás do projektu Pomáhej pohybem přes mobilní aplikaci EPP. Naše knihovna tak získala 365 nových knih.
Pomáhej pohybem

Pomáhej pohybem

Rodina na kole_big.jpg

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD
knihovny městyse Štěchovice
(Středočeský kraj) – přestěhovaná původní MLK Masečín, č.p. 199

Multifunkční centrum Štěchovice
prof. Vl. Lista 393,
252 07 Štěchovice

Tel.: + 420 242 413 685, 602 680 098
Email: knihovnastechovice@seznam.czV souladu se Zřizovací listinou Knihovny městyse Štěchovice schválenou zastupitelstvem obce podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. se vydává tento knihovní řád.

Čl. 1
Poslání a činnosti knihovny

Knihovna městyse Štěchovice je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. /knihovní zákon/ a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní výpůjční služby
c) informační služby, mezi nimi zvláště informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
2. Služby uvedené v odstavci 1 poskytuje půjčovna pro děti a dospělé.
3. Čtenářský poplatek za kalendářní rok je 50 Kč,- u dospělých čtenářů. Děti do 18 let a důchodci platí Kč 30,-.
4. Při meziknihovní výpůjční službě činí poplatek za poštovné 50,- Kč. Při výpůjčce je čtenář povinen bezpodmínečně dodržet termín vrácení.

Čl. 3
Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovnicí podle osobních dokladů. Děti do 15 let se stanou čtenáři na základě písemné přihlášky a písemného souhlasu rodičů. Každý čtenář obdrží čtenářský průkaz, prostřednictvím kterého je prováděno vracení a půjčování knih. Nemá-li čtenář čtenářský průkaz s sebou, knihovnice není povinna jej obsloužit. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.
3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4. Čtenáři jsou povinni se řídit Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovnice. V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek. Dále jsou čtenáři povinni ukládat knihy a časopisy na vyhrazená místa, dbát na abecední řazení knih ve volném výběru a šetrně zacházet s počítači a ostatními čtenářskými pomůckami.
5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Není však zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a má povinnost vše nahradit dle platných předpisů.

Čl. 4
Podmínky půjčování

1. Knihy, časopisy z fondu knihovny určené k půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat registrovaní čtenáři, o zapůjčení rozhoduje knihovnice.
2. Výpůjční doba je na 4 týdny. Nežádá-li vypůjčenou knihu jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem prodloužena, nejvíce však 3x.
3. Žádá-li čtenář publikace, která je vypůjčena jinému čtenáři, může se materiál rezervovat. Jakmile je publikace vrácena, uvědomí knihovnice žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůty.
4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby, čtenář je povinen dodržet výpůjční lhůty stanovené půjčující knihovnou. Služba MVS je zdarma. Čtenář hradí jen poplatek za poštovné ve výši 50,- Kč.
5. Čtenář nesmí vypůjčení knihy půjčovat jiným osobám a zodpovídá a ručí za ně po celou výpůjční dobu a je povinen vrátit publikace v takovém stavu, jak ji převzal.
6. Čtenář si musí ve vlastním zájmu prohlédnout při půjčování knihy a případné poškození ohlásit knihovnici, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno pro vracení.

Čl. 5
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

1. Pokud nevrátí čtenář publikace ve stanovené výpůjční lhůtě, účtuje knihovna upomínací poplatky:
1. upomínka (po uplynutí výpůjční lhůty, není písemná) Kč 5,-
2. upomínka Kč 10,-
3. upomínka Kč 20,-
4. upomínka Kč 50,-
Nevrátí-li čtenář vypůjčení materiály ani po upomenutí, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
2. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu školy uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se škoda týká jen její části.
5. Za poškození číselného kódu v knize se platí 10,- Kč.
6. Za vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se platí poplatek 10,- Kč.
7. Do vyřešení způsobu nahrazené ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

1. Výjimku z knihovního řádu povoluje knihovnice.
2. Tento knihovní řád platí od 1. 6. 2016 na dobu neurčitou.

.............................................. ........................................................
Miloš Čapek Věra Veselková
Starosta městyse Štěchovice knihovniceDodatek ke knihovnímu řádu

PROVOZNÍ ŘÁD PRO PRÁCI S INTERNETEM

Knihovna umožňuje přístup na Internet všem zájemcům, není podmínkou členství v knihovně.

1. Služby Internetu může v knihovně využívat každý zájemce. Mládež do 15 let v doprovodu osoby starší.
2. Uživatel musí ovládat práci s osobním počítačem.
3. Internet je zdarma. U jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
4. Uživatelé musejí dbát pokynů pracovníka knihovny.
5. Práce u PC je limitována maximální dobou 30 minut. Po dohodě s pracovníkem knihovny a v návaznosti na počtu zájemců může být tato doba prodloužena.
6. Stanici je možné předem rezervovat na výše uvedených kontaktech.
7. Uživatelé mohou používat pouze předinstalované software. Není dovolenou spouštět nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení software.
8. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z Internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a k užívání drog. Stejně tak je zakázáno uvedené informace šířit v Internetu.
9. Elektronickou poštou je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných služeb, jako je post.cz, hotmail.com apod.
10. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.
11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u Internetu.
12. Tento řád knihovny byl schválen Radou městyse Štěchovice dne …………..

..................................... .......................................................
Miloš Čapek Věra Veselková
starosta knihovnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one