Aktuálně

Naše knihovna vznikla přemístěním knihovní fondu z místní lidové knihovny Masečín. Po rekonstrukci prostor v multifunkčním centru, jsme se zaměřili na modernizaci celé knihovny včetně knih.
Knihovna byla slavnostně otevřena 25. 9. 2016. V současné době máme k dispozici cca 2500 knih.

Novinky v knihovně

Leden 2019 - Obermannová Irena Příručka pro neposlušné ženy, Jasnozřivost
Christie Agatha Schůzka se smrtí, Oznamuje se vražda, Vražda v Mezopotámii
Viewegh Michal Melouch, Biomanžel, Román pro muže, Bůh v Renaultu, Povídky o manželství a sexu
Stewart Paul; Riddell Chris Kroniky světakraje: Poslední z létajících pirátů, Zkáza létajícího města Šerolichotníkova kletba
Březinová Ivona Kluk a pes
Simonová Francesca Darebák David má noční můru
Boček Evžen Deník kastelána
Boučková Tereza Život je nádherný
Rajnochová Zina Muži za to nemůžou, ale ženy také ne
Kinney Jeff Deník malého poseroutky: Radosti zimy
May Peter Hadohlavec
Monyová Simona Zítra vyjde slunce
Formanová Martina Skladatelka voňavého prádla


Prosinec 2018 – Díky za fíky (H. Pawlowska), Podej mi ruku (Alsterdal Tove), Hra na lháře (Ware Ruth), Nenalezená (Remigiusz Mróz), Továrna na vafle (Roman Helinski), Údolí mrtvých (Weaver Tim), Ztracený (Weaver Tim), V dobrém i zlém (Sacks, Michelle), Slepí (Frank Brady), Lazar (Lars Kepler), Sama sebou (Jojo Moyes), Žena, po které se slehla zem (Lone Theils), Sama v černém lese (Green, Cass), Devátý hrob (Ahnhem Stefan), Sestra smrt (Daniel Petr), Spi sladce (Rachel Abbottová), Žena v okně (Finney, Jack), Strážce nádrže (Zdeněk Svěrák), Manželova žena (Corryová Jane), Nejlepší víkend (Patrik Hartl), Veselí (Radka Třeštíková), Dotek minulosti (Jitka Ludvíková), Není úniku (Adams Taylor), Někdo blízký (Hunter, Cara), Slepá mapa (Alena Mornštajnová), Hana (Alena Mornštajnová), Aristokratka na koni (Evžen Boček), Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka (Evžen Boček), Hotýlek (Alena Mornštajnová)

Prosinec 2018 – novinky pro děti:
Hortensie Malinová, Deník malého poseroutky 12, Neboj se, vždyť máš česnek, Město zvané Dokonalín, Kouzelná třída v muzeu, Zimní škola v přírodě, Kouzelná třída – příběh pokračuje, Jako by tu tisíc dětí bylo, Bez práce nejsou koláče, Rozesmátá zahrada, Co tu kvete, svítí, létá? Robinson Crusoe, Moře slané vody, Rychlé šípy ve Stínadlech, Chata v jezerní kotlině, Duchaři, Kouzelná třída – Další kouzlení, Kouzelná třída – Čtvrtý rok, Strašidýlko Stráša
Více v odkazu novinky...

Každý den s knihou

Nadace ČEZ podpořila náš projekt na obnovení knihovního fondu a zapojila nás do projektu Pomáhej pohybem přes mobilní aplikaci EPP. Naše knihovna tak získala 365 nových knih.
Pomáhej pohybem

Pomáhej pohybem

Rodina na kole_big.jpg

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD
knihovny městyse Štěchovice
(Středočeský kraj) – přestěhovaná původní MLK Masečín, č.p. 199

Multifunkční centrum Štěchovice
prof. Vl. Lista 393,
252 07 Štěchovice

Tel.: + 420 242 413 685, 602 680 098
Email: knihovnastechovice@seznam.czV souladu se Zřizovací listinou Knihovny městyse Štěchovice schválenou zastupitelstvem obce podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. se vydává tento knihovní řád.

Čl. 1
Poslání a činnosti knihovny

Knihovna městyse Štěchovice je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. /knihovní zákon/ a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní výpůjční služby
c) informační služby, mezi nimi zvláště informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
2. Služby uvedené v odstavci 1 poskytuje půjčovna pro děti a dospělé.
3. Čtenářský poplatek za kalendářní rok je 50 Kč,- u dospělých čtenářů. Děti do 18 let a důchodci platí Kč 30,-.
4. Při meziknihovní výpůjční službě činí poplatek za poštovné 50,- Kč. Při výpůjčce je čtenář povinen bezpodmínečně dodržet termín vrácení.

Čl. 3
Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovnicí podle osobních dokladů. Děti do 15 let se stanou čtenáři na základě písemné přihlášky a písemného souhlasu rodičů. Každý čtenář obdrží čtenářský průkaz, prostřednictvím kterého je prováděno vracení a půjčování knih. Nemá-li čtenář čtenářský průkaz s sebou, knihovnice není povinna jej obsloužit. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.
3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4. Čtenáři jsou povinni se řídit Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovnice. V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek. Dále jsou čtenáři povinni ukládat knihy a časopisy na vyhrazená místa, dbát na abecední řazení knih ve volném výběru a šetrně zacházet s počítači a ostatními čtenářskými pomůckami.
5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Není však zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a má povinnost vše nahradit dle platných předpisů.

Čl. 4
Podmínky půjčování

1. Knihy, časopisy z fondu knihovny určené k půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat registrovaní čtenáři, o zapůjčení rozhoduje knihovnice.
2. Výpůjční doba je na 4 týdny. Nežádá-li vypůjčenou knihu jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem prodloužena, nejvíce však 3x.
3. Žádá-li čtenář publikace, která je vypůjčena jinému čtenáři, může se materiál rezervovat. Jakmile je publikace vrácena, uvědomí knihovnice žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůty.
4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby, čtenář je povinen dodržet výpůjční lhůty stanovené půjčující knihovnou. Služba MVS je zdarma. Čtenář hradí jen poplatek za poštovné ve výši 50,- Kč.
5. Čtenář nesmí vypůjčení knihy půjčovat jiným osobám a zodpovídá a ručí za ně po celou výpůjční dobu a je povinen vrátit publikace v takovém stavu, jak ji převzal.
6. Čtenář si musí ve vlastním zájmu prohlédnout při půjčování knihy a případné poškození ohlásit knihovnici, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno pro vracení.

Čl. 5
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

1. Pokud nevrátí čtenář publikace ve stanovené výpůjční lhůtě, účtuje knihovna upomínací poplatky:
1. upomínka (po uplynutí výpůjční lhůty, není písemná) Kč 5,-
2. upomínka Kč 10,-
3. upomínka Kč 20,-
4. upomínka Kč 50,-
Nevrátí-li čtenář vypůjčení materiály ani po upomenutí, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
2. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu školy uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se škoda týká jen její části.
5. Za poškození číselného kódu v knize se platí 10,- Kč.
6. Za vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se platí poplatek 10,- Kč.
7. Do vyřešení způsobu nahrazené ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

1. Výjimku z knihovního řádu povoluje knihovnice.
2. Tento knihovní řád platí od 1. 6. 2016 na dobu neurčitou.

.............................................. ........................................................
Miloš Čapek Věra Veselková
Starosta městyse Štěchovice knihovniceDodatek ke knihovnímu řádu

PROVOZNÍ ŘÁD PRO PRÁCI S INTERNETEM

Knihovna umožňuje přístup na Internet všem zájemcům, není podmínkou členství v knihovně.

1. Služby Internetu může v knihovně využívat každý zájemce. Mládež do 15 let v doprovodu osoby starší.
2. Uživatel musí ovládat práci s osobním počítačem.
3. Internet je zdarma. U jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
4. Uživatelé musejí dbát pokynů pracovníka knihovny.
5. Práce u PC je limitována maximální dobou 30 minut. Po dohodě s pracovníkem knihovny a v návaznosti na počtu zájemců může být tato doba prodloužena.
6. Stanici je možné předem rezervovat na výše uvedených kontaktech.
7. Uživatelé mohou používat pouze předinstalované software. Není dovolenou spouštět nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení software.
8. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z Internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a k užívání drog. Stejně tak je zakázáno uvedené informace šířit v Internetu.
9. Elektronickou poštou je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných služeb, jako je post.cz, hotmail.com apod.
10. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.
11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u Internetu.
12. Tento řád knihovny byl schválen Radou městyse Štěchovice dne …………..

..................................... .......................................................
Miloš Čapek Věra Veselková
starosta knihovnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one